Članstvo u udruženju Starogradske lipe

Član udruženja Starogradske lipe može biti

 • svako fizičko lice koje prihvata Statut udruženja, ciljeve i djelatnost, a ujedno je državljani Bosne i Hercegovine nastanjeni u ili izvane iste, kao i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini;

 • svako pravno lice koje prihvata Statut udruženja, ciljeve i djelatnost, a koje je registrovano u Bosni i Hercegovini i putem svojih predstavnika učestvuju u radu Udruženja;

i koje

 • podnese prijavu za učlanjenje (Pristupnicu),
 • redovno plaća članarinu,
 • djeluje u pravcu zadanih ciljev i djelatnosti Udruženja,
 • pridržava se odluka i zaključaka Upravnog odbora i Skupštine Udruženja. 

Vrste članstva u Udruženju su

 • Stalni članovi - su prethodno navedena fizička ili pravna lica i koji su stekli svojstvo člana Udruženja;
   
 • Pridruženi članovi - su članovi koji su članovi familije stalnih članova a maloljetni su;
   
 • Počasni članovi - su fizička ili pravna lica koja pokažu značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatonsti Udruženja.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva koja se vodi u elektronskoj formi i sadrži,

 • Ime i prezime,
 • Mjesto i adresu prebivališta (sjedišta za pravna lica),
 • Broj lične karte i JMBG/Broj pasoša,
 • Datum pristupanja,
 • Vrstu članstva (svi članovi prilikom učlanjenja su stalni).

Prava, dužnosti i odgovornost članova

Prava članova Udruženja su

 • Da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
 • Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
 • Da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje.
 • Da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
 • Da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženje.

Dužnosti članova Udruženja su

 • Da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
 • Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslovo i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
 • Da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
 • Da redovno izvršavaju preuzete obaveze od Udruženja i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja,
 • Da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu,
 • Da se pridržavaju odredaba ovog Statuta.

Oblici odgovornosti članova se definišu Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti kojeg donosi Upravni odbor Udruženja.

0 0