O Udruženju

Slika 55

Copyright Starogradske lipe 2017

Prvi znaci o ideji osnivanja udruženja Starogradske lipe počeli su se ukazivati već početkom 2015-e godine u razgovorima dvojice imenjaka, odraslih pod Starogradskim lipama, oko priprema prvog druženja podno istih. Počelo je idejom da se osnuje neka vrsta organizacije ili fondacije koja će raditi na uređenju Starog grada, sređivanju obale, mjesta gdje se svi oni koji vole Stari grad rado sreću i provode vrijeme zajedno.

 

Nakon uspješnog održavanja prvog susreta i odjeka da se nešto dobro dešava pod i oko Starogradskih lipa, počinju konkretnije aktivnosti sa više zainteresovanih oko osnivanja Udruženja. Sve počinje dobijati oblik krajem 2015-e godine, i u novembru iste se održava prvi radni sastanak grupe u kojoj je nekolicina istomišljenika koji žele učiniti nešto više za Stari grad.

 

Do kraja 2015-e godine je pripremljena dokumentacija za osnivanje Udruženja ali prva Skupština je tek održana u oktobru 2016-e godine, nakon drugog druženja pod Starogradskim lipama, koje ujedno želimo napraviti tradicionalnim susretom.

 

Nakon održane Osnivačke skupštine, udruženje je dobilo ime, osnivače i Upravni odbor, te je predana dokumentacija za registraciju u Ministarstvo pravde BiH, koje je 29 novembra 2016-e godine donjelo rješenje o registraciji udruženja Starogradske lipe.

 

Udruženje je činom registracije dobilo svojstvo pravnog lica i slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod svojim registriranim nazivom, Starogradske lipe.

 

Ciljevi i djelatnost Udruženja

 • rad na iniciranju okupljanja i druženja kako članova Udruženja, tako i ostalih građana u svrhu socijalizacije, obnavljanja i održavanja životnog prostora, nastanjenih na području Prijedora-Stari grad;
 • pomoć i podrška u zaštiti ljudskih prava i sloboda;
 • povezivanje građana BiH sa građanima iz BiH u dijaspori i unapređenje njihovih odnosa;
 • saradnja sa svim institucijama i drugim organima i organizacijama, te nevladinim organizacijama u BiH i međunarodnim organizacijama radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • pomaganje i podrška u pružanju pomoći u postupcima i aktivnostima integracije povratnika u mjesto povratka;
 • pruzanje podrške i pomoći u stambenom zbrinjavanju povratnika i održivom povratku;
 • podrška u radnom angažovanju i zapošljavanju, obrazovanju, poboljšanju i unapređenju ekonomske osnove povratnika;
 • širenje svijesti građana o značaju volonterskog rada;
 • pružanje pomoći i podrške u iniciranju i organizovanju humanitarnih akcija i bavljenje humanitarnim radom;
 • rad na pružanju pomoći i podrške projektima zaštite prirode i čovjekove okoline;
 • zalaganje za izradu i realizaciju projekata koji imaju za cilj razvoj poljoprivrede, poduzetništva i malog biznisa, te proizvodnji zdrave hrane u cilju održivog povratka na području Prijedora-Stari grad;
 • izdavanje brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u BiH.
0 0